САРАДЊА

  У циљу организованог, планског и ефикасног извршавања послова и задатака из своје надлежности, Агенција континуирано ради на јачању сарадње са домаћим и међународним организацијама и институцијама, надлежим за сектор осигурања као и националним супервизорима осигурања.

  У складу са Законом о комитету за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске, Агенција је потписала Споразум о сарадњи са надзорних органа финансијског сектора РС са Агенцијом за банкарство Републике Српске и Комисијом за хартије од вриједности Републике Српске. Овај споразум је потписан у циљу очувања стабилности финансијског сектора Републике Српске, његовог даљег развоја, али и квалитетније заштите права корисника финансијских услуга.
  Комитет за коордианцију надзора финансијског сектора Републике Српске основан је ради успостављања потпуне координације рада надзорних органа финансијског сектора РС, доношења јединствене стратегије и смјерница развоја надзора, као и обезбјеђења заштите права корисника услуга финансијског сектора Републике Српске. Чланови Комитета су: министар финансија Републике Српске, предсједник Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, директор Агенције за банкарство Републике Српске и директор Агенције за осигурање Републике Српске.

  Сарадња са институцијама у Републици Српској и БиХ успостављена је са:
  - Министарством финансија РС ради унапређења и хармонизације законских прописа из области осигурања и унапређења финансијског извјештавања друштава за осигурање,
  - Министарством унутрашњих послова РС ради размјене података у циљу успостаљања Информационог система Агенције и Информативног центра АО,
  - Министарством за економске односе РС и Дирекцијом за европске интеграције БиХ у процесу усклађивања прописа из области осигурања са односним директивама ЕУ, као и припреми извјешатаја о напретку у процесу приближавања ЕУ,
  - Агенцијом за осигурање у БиХ, ради размјене статистичких података о стању тржишта осигурања у БиХ, изради транспозиционих и корелационих табела и по другим законским основама,
  - Агенцијом за надзор осигурања ФБиХ, ради заједничког дјеловања на уређењу тржишта осигурања БиХ и развоја супервизорских пракси за примјену законских одредби у међуентитетском пружању услуга осигурања,
  - Агенцијом за истраге и заштиту у области дефинисаних обавеза регулатора по Закону о спречавању прања новца.

  Агенција за осигурање Републике Српске, је на позив Агенције за заваровални надзор Републике Словеније, учествовала у раду Првог Колеџа супервизора за Триглав Групу, који је, дана 15. 11. 2011. године, одржан у Љубљани (Република Словенија). Сврха овог састанка је размјена информација и показатеља пословања друштава која послују у оквиру Триглав Групе, као и размјена супервизорских питања и искустава када је у питању супервизија појединих друштава из Триглав Групе.