ПРОЈЕКТИ

  Агенцији за осигурање Републике Српске је од стране „FIRST initiative“ одобрен пројекат: „БиХ 10295: Либерализација тржишта осигурања од аутоодговорности“
  „FIRST initiative“ је партнерска организација у којој учествује Свјетска Банка, путем IBRD и IDA, заједно са Међународним монетарним фондом и другим донаторима, а основана је у циљу пружања техничке помоћи финансијском сектору неразвијених и средње развијених земаља.
  Пројекат се финансира донаторским средствима, а реализоваће се у облику техничке помоћи консултаната Свјетске банке у периоду јануар 2013.године - септембар 2014. године. Корисници су, осим Агенције за осигурање Републике Српске, Агенција за осигурање у БиХ и Агенције за надзор осигурања ФБиХ.
  Основни циљеви овог пројекта су:
  1. Пружање техничке помоћи при изради модела либерализацијe обавезног осигурања од аутоодговорности,
  2. Развијање актуарских алата потребних за одређивање премијских стопа и техничких резерви обавезног осигурања од аутоодговорности,
  3. Предлагање регулаторног оквира обавезног осигурања од аутоодговорности заснованог на односним ЕУ директивама и обавезама из Споразума о стабилизацији и придруживању ЕУ, али и на доброј међународној пракси либерализације тржишта обавезног осигурања од аутоодговрности и
  4. Боља заштита интереса трећих оштећених лица када су у питању одштетни захтјеви из обавезног осигурања од аутоодговорности.
  Агенција за осигурање Републике Српске очекује да ће успјешна реализација Пројекта дати допринос унапређењу тржишта обавезног осигурања од аутоодговорности у Републици Српској и БиХ у контексту његове либерализације. Либерализација тржишта обавезног осигурања у Републици Српској је једна од смјерница Владе Републике Српске, a дефинисанa je у Економској политици Републике Српске за 2013. годину.

  Агенција за осигурање Републике Српске је један од корисника Twinning Project BA 07 IB FI 01 “ЕУ подршка за одрживо институционално јачање Агенције за осигурање у БиХ, Агенције за осигурање Републике Српске и Агенције за надзор осигурања ФБиХ“
  Twinning пројект је финансиран од стране Европске Уније кроз „Инструмент за претприступну помоћ“, (IPA) за 2007. годину, на укупан износ од 800.000,00 еура. Пројекат је покренут је 21. априла 2010. године, у трајању од 27 мјесеци, а спроводи га бугарска Агенција за финансијску супервизију.
  Циљ Пројекта је развој тржишта осигурања у БиХ, с јаким институционални оквиром, а у складу са уставним уређењем Босне и Херцеговине. Активности Пројекта усмјерене су на:
  - одрживо институционално јачање Агенције за осигурање у БиХ, Агенције за осигурање Републике Српске и Агенције за надзор осигурања ФБиХ,
  - развој регулаторних и супервизорских пракси у складу са ЕУ стандардима, законима и прописима,
  - транспарентност у размјени информација и извјештавања и
  - даље усклађивање прописа и институционалног оквира осигурања од одговорности за моторна возила са захтјевима ЕУ Директива.
  Агенција за осигурање Републике Српске очекује да ће успјешна реализација овог пројекта дати допринос унапређењу тржишта осигурања у Републици Српској и БиХ у контексту могућег потписивања Споразума о стабилизацији и придруживању БиХ Европској унији.

  Активности Пројекта су завршене у априлу 2012. године. Брошуру и фотографије са затварања можете преузети овдје , верзија на енглеском .

  Агенција за осигурање Републике Српске је партнерска институција USAID -овог водећег регионалног програма за развој финансијског сектора у Југоисточној Европи и Еуроазији: „Програм за финансијску стабилност PFS“
  PFS подржава развој финансијског сектора окупљањем регионалних институција из партнерских и менторских држава ради рјешавања регионалних изазова, промовисања, усвајања и примјене најбољих међународних пракси, те ради размјене искустава.

  Агенција за осигурање Републике Српске је, у оквиру SEEC Програма осигурања од ризика од катастрофа, учествовала на Првој регионалној конференцији Europa Reinsurance Facility Ltd. на тему: „Развој тржишта осигурања од природних катастрофа и временских непогода у југоисточној Европи и земљама Кавказа“
  Europa Reinsurance Facility Ltd -„ Europa Re“, чије је сједиште у швајцарској, основана је у новембру 2009. године у складу са швајцарским законом и предвиђено је да буде у власништву земаља југоисточне Европе и земаља Кавказа. Циљ „Europa Re“ је повећање нивоа осигуравајућег покрића од ризика природних катастрофа и временским непогода, а намјењен је домаћинствима, пољопривредним произвођачима, малим и средњим предузећима, јавним и комуналним предузећима, при чему такво осигурање није обавезно. Производи које би „Europa Re“ нудила на подручју Републике Српске, путем друштава за осигурање Републике Српске, представљали би неку врсту комплементарног покрића (а не конкурентног) тренутно постојећим производима и проширење понуде за покрића, која тренутно не постоје у понуди друштава за осигурање у Републици Српској. Друштва за осигурање би на располагању имала wеб платформу за издавања полиса осигурања, као и „back-office“ подршку приликом продаје производа. Поред провизије коју би друштва за осигурање добијала за цедиране ризике, на располагању им стоји и могућност задржавања ризика у складу са њиховим финансијским капацитетом. Осим директних позитивних ефеката за тржиште осигурања, позитивни ефекти би се огледали и у синергији која би се остварила регионалним обједињавањем ризика различитих земаља, у јединствен, боље структуиран портфолио, те у развоју високо софистицираних модела ризика катастрофа и ризика временских непогода за регију.

  Агенција за осигурање Републике Српске је дала свој допринос при изради Извјештаја о поштивању стандарда и кодова (ROSC) - Преглед рачуноводства и ревизије (A&A)
  Овај преглед се бави процјеном упоредивости домаћих стандарда за рачуноводство и ревизију са међународним стандардима за финансијско извјештавање (IFRS) односно међународним стандардима за ревизију (ISA), те нивоом стварне усаглашености са стандардима који се примјењују на законом прописане финансијске извјештаје пословних субјеката. Процјена је извршена на основу дијагностичког алата, који је развила Свјетска банка.