• Омбудсман у осигурању

 • Омбудсман у осигурању је успостављен при Агенцији за осигурање Републике Српске да омогући вансудско разрјешење спорова и несугласица из и повезаних са уговором о осигурању, који настају између друштва за осигурање/Заштитног фонда Републике Српске, са једне, и уговарача осигурања, осигураника, корисника осигурања и трећег оштећеног лица, са друге стране.

 • Подобни подносилац приговора Омбудсману у осигурању

 • Подобни подносиолац приговора је физичко лице: уговарач осигурања, осигураник, корисник осигурања из уговора о осигурању и треће оштећено лице из основа осигурања од грађанске одговорности за штету под условом:
  - да је, прије обраћања Омбудсману, у интерном поступку у друштву за осигурање, користило право подношења приговора/жалбе на одлуку/понуду/одговор којим је ријешен захтјев за одштету или накнаду из осигурања,
  - да се не води судски поступак о истом предмету спора,
  - да није прошло више од једне године од пријема задње одлуке /одговора друштва за осигурање,
  - ако се односи на друштво за осигурање које послује у Републици Српској, уписано у регистар друштава за осигурање који води Агенција за осигурање Републике Српске и ако је уговор о осигурању закључен на територији Републике Српске.

 • Како покренути поступак код Омбудсмана у осигурању

 • Поступак се покреће искључиво подношењем приговора на прописаном обрасцу који је објављен на овој интернет страници а доставља се поштом, факсом или предаје непосредно на протоколу Агенције. Образац мора бити потписан и уз исти се прилаже документација како је наведено.

 • О поступку

 • У поступку по приговорима осигураника, корисника осигурања и трећих оштећених лица Омбудсман разматра усаглашеност поступања друштава за осигурање са стандардима и добрим праксама у осигурању и Кодексом пословне етике друштава за осигурање и посредује између страна у спору у циљу постизања споразума о вансудском поравнању.
  Омбудсман води вансудски поступак којем је циљ да се разријеши спор/несугласица настао из или поводом уговора о осигурању закљученог на територији Републике Српске, на начин да:
  а) посредује између страна у спору у циљу постизања споразума о вансудском поравнању и/или,
  б) доноси одлуке/препоруке.
  У вансудском поступку по приговору подобног подносиоца, Омбудсман не може да утиче на закључени уговор о осигурању, врсту и обиму осигуравајућег покрића, те висину накнаде из уговора, односно висину одштете из основа осигурања од одговорности.
  Поступак подлијеже начелима: добровољности, приватности и повјерљивости, једнакости страна у поступку, непристрасности и неутралности, економичности и ефикасности поступка са минимумом формалности.
  Сви поступци пред Омбудсманом су повјерљиви, а информације, изјаве, приједлози и исход поступка код Омбудсмана, не смију се објављивати на начин који омогућује да стране у поступку буду препознате.
  Поступак пред Омбудсманом је бесплатан, а страна у спору сама сноси трошкове које има, укључујући трошкове превоза, одсуства са посла и сл.
  Поступак пред Омбудсманом води се на једном од језика који су у употреби у Републици Српској, а страна која не разумије језик обезбјеђује усмено превођење на свој трошак.
  Одлуке, препоруке и споразуми постигнути у поступку код Омбудсмана, не могу се користити као докази у судском или другом поступку у вези са предметом спора.
  Поступак код Омбудсмана не подлијеже формалним процесним правилима, а у случају посредовања између страна у спору, Омбудсман сходно примјењује начела медијацијског поступка.

 • По којим приговорима Омбудсман у осигурању не поступа

 • Омбудсман не поступа по приговорима/поднесцима/захтјевима: за пружање информација и савјета, за провођење надзора, за тумачењем законских и подзаконских прописа и сл., а посебно ако се односe на:
  а) пословање друштава за осигурање и кршење прописа о осигурању,
  б) питања за које је надлежан суд или други надлежни орган, организација или институција,
  в) извршење правоснажне судске пресуде и
  г) на односе уговарача осигурања, осигураника и корисника осигурања те трећих оштећених лица и њихових правних заступника,
  д) као и по приговорима који се подносе од стране медија, друштвених заједница или осигуравача.